,

OBAS Entreprenør har vunnet kontrakten på å bygge «Tilrettelagte boliger i bydel Åskollen».

Kontrakten er inngått med Drammen Eiendom KF – Åskollen helse og omsorgsdistrikt. Prosjektet innebærer både nybygg og ombygging. Drammen kommune uttaler:

Bakgrunn for prosjektet

Drammen kommune står overfor store utfordringer fremover med et sterkt økende behov for både tjenester og boliger. Befolkningsframskriving fra Statistisk sentralbyrå tilsier at Drammens andel innbyggere over 80 år vil være doblet i forhold til dagens nivå innen 2040. Drammen kommune arbeider derfor med å utvikle og bygge nye boligkonsepter for å møte fremtidens utfordringer.

Området rundt Åskollen helse- og omsorgsdistrikt er i tidligere Drammen kommune vedtatt utviklet til helseknutepunkt. Totalprosjektet omfatter all eksisterende bygningsmasse på Åskollen helse- og omsorgsdistrikt, inklusiv sykehjemsbygget og tidligere kommunale boliger i Helleristningen.

Et helseknutepunkt skal være et kontaktpunkt mellom kommunale helse- og omsorgstjenester og kommunedelens innbyggere. Helseknutepunktene skal blant annet bestå av forebyggende tiltak, aktivitetstilbud, hjemmetjenester, tilrettelagte boliger, sykehjem med mer. Det legges opp til at knutepunktet skal være arena for innbyggere, brukere, pårørende, frivillige, lag, foreninger og organisasjoner i forbindelse med ulike aktiviteter og arrangementer. Det er også ønskelig å inngå samarbeid med skole, barnehage, idrett, kultur og aktuelle private aktører. Utvikling av et helseknutepunkt skal ikke erstatte eller konkurrere med tidligere etablerte møteplasser eller strukturer i kommunedelen, det skal være et supplement.

 

Utviklingsprosjektet på Åskollen skal:

 • skape attraktive møteplasser for aktivitet og deltakelse på tvers av generasjoner
 • etablere et nytt boligkonsept, tilrettelagt for personer med kognitiv svikt
 • forebygge ensomhet og isolasjon i lokalsamfunnet
 • bidra til at helse- og omsorgsdistriktet oppleves som en integrert del av lokalsamfunnet
 • gjøre de kommunale tjenestene lett tilgjengelige for innbyggerne i bydelen

 

Fase 1 – Kvarter Helleristningen

Fase 1 av prosjektet omfatter ombygging av boligene i Helleristningen til tilrettelagte boliger med tilhørende funksjoner som overbygde uklimatiserte glassganger, fellesarealer, klubbhus og veksthus. Det er lagt vekt på høy kvalitet på utearealene, som en viktig premiss i det overordnede utviklingsprosjektet. Dagens 31 boligenheter endres til 19 tilrettelagte boliger. Boligene vil bli tildelt personer med behov for tilrettelagte boliger hvor det er enkelt å motta helsehjelp (hjemmesykepleie).

Boligkonseptet i Kvarter Helleristningen er utviklet rundt tre sentrale verdier: frihet, trygghet og aktivitet.

Frihet:

 • Selvstendige, fullverdige leiligheter med bad, kjøkken, stue/soverom som er tilrettelagt for mennesker med demens og fysisk funksjonstap
 • Mulighet til å leve sammen livet ut
 • Tilrettelagt utemiljø
 • Velge selv når man vil gå ut eller inn
 • Privatliv

Trygghet: 

 • 3 nivåer av trygghet: egen leilighet, fellesarealene tilknyttet boligene og helseknutepunktets fellesarealer
 • Glassgangen som leder til fellesarealene og videre til helseknutepunktets andre funksjoner
 • Bruk av velferdsteknologi
 • Heldøgns bemanning i kombinasjon med hjemmetjenester

Aktivitet: 

 • Et aktivitetshus som rommer aktiviteter for beboere på området og andre i bydelen
 • Et fellesområde på midten der noe av arealet er overbygd og noe uten tak slik at de også kan komme ut i frisk luft
 • Stimulerende utemiljø
 • Mulig å ivareta dagliglivets aktiviteter i egen leilighet i den grad dette er mulig ut fra egne ressurser
 • Miljø med god fargebruk og skilting

Boligkonseptet er basert på erfaringer om at de fleste ønsker å bli boende i deres egne hjem livet ut, selv når helsen begynner å svikte og det oppstår behov for helsehjelp (hjemmesykepleie).  Selv om hjemmesykepleie leveres basert på innbyggers behov og ikke hvorvidt boligen er tilrettelagt vil det i noen tilfeller være behov for å flytte for å kunne motta best egnet hjelp. Da er alternativene å flytte til en omsorgsleilighet (med eller uten bemanning) eller på sykehjem. Sykehjem er et institusjonstilbud, og innebærer en stor inngripen i privatlivet til den enkelte. Sykehjem er kun hensiktsmessig boform for mennesker med kompliserte tilstander som vanskelig kan ivaretas i andre boformer. Drammen kommune har få omsorgsboliger eller tilrettelagte boliger med bemanning tilgjengelig. Dette fører til økt press på sykehjemsplassene i kommunen og det erfares at flere som mottar heldøgns omsorg på sykehjem kunne til fordel ha bodd i et mer egnet boligkonsept.

Kontraktssum er på ca 93.5 millioner kroner.

Skroll til toppen